El restaurante

Nota Legal

AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l 'informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l'empresa mercantil RESTAURACIÓN SLAC, SL, CIF: B-62711775, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 34.031, Foli 188, Fulla N B239367, Inscripció 1. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei demanat. L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.tocdemar.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a RESTAURACIÓN SLAC, SL, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a RESTAURACIÓN SLAC, SL oa tercers. RESTAURACIÓN SLAC, SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de RESTAURACIÓN SLAC, SL.

Amb els límits establerts a la llei, RESTAURACIÓN SLAC, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de RESTAURACIÓN SLAC, SL estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de RESTAURACIÓN SLAC, SLpueden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de RESTAURACIÓN SLAC, SL o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de RESTAURACIÓN SLAC, SL.

Així mateix, per accedir als serveis que RESTAURACIÓN SLAC, SL ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de RESTAURACIÓN SLAC, SL, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a Passeig de Joan de Borbó, 53 - 08003 Barcelona, o bé, enviar un correu electrònic a info@tocdemar.es

Així mateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè RESTAURACIÓN SLAC, SL pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a RESTAURACIÓN SLAC, SL, a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@tocdemar.es, manifestant la seva voluntat.

Als efectes del que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades del seu currículum que ens proporciona, són imprescindibles per a la tramitació de la sol licitud i, els seus titulars consenteixen que les seves dades personals i de currículum, inclosa l'adreça de correu electrònic , que es faciliten s'incorporin al fitxer del qual és responsable RESTAURACIÓN SLAC, SL, amb la finalitat d'estudiar i / o executar la present sol.licitut i per a l'estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix. Així mateix consent expressament la comunicació de les seves dades de currículum per a la seva utilització amb els fins anteriors a l'empresa del Grup RESTAURACIÓN SLAC, SL

Les dades de currículum que es faciliten seran conservades durant el termini d'un any, transcorregut el qual RESTAURACIÓ SLAC, SL procedirà la seva total destrucció. RESTAURACIÓ SLAC, SL garanteix que totes les dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter personal. El titular podrà exercitar gratuïtament els drets d'oposició, accés i informació, rectificació, cancel.lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, dirigint comunicació per escrit a Grup RESTAURACION SLAC, S.L., Passeig de Joan de Borbó, 53 - 08003 Barcelona

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per RESTAURACIÓN SLAC, SL estan subjectes als drets de propietat intel.lectual e industrial i són titularitat exclusiva de RESTAURACIÓN SLAC, SL o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, RESTAURACIÓN SLAC, SL no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquest, reservant. RESTAURACIÓN SLAC, SL tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel.lectual s'estén, a més del contingut inclòs en RESTAURACIÓN SLAC, SL, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació. RESTAURACIÓN SLAC, SL ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, RESTAURACIÓN SLAC, SL no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. RESTAURACIÓN SLAC, SL renuncia expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d'aquesta web.

RESTAURACIÓN SLAC, SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel.lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d' ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos. En cap cas RESTAURACIÓN SLAC, SL, les seves sucursals i / o centres adscrits, els seus directors i / o empleats i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l'ús i / o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o/a través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

RESTAURACIÓN SLAC, SL no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l'usuari. RESTAURACIÓN SLAC, SL no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per o/a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de RESTAURACIÓN SLAC, SL com en accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, RESTAURACIÓN SLAC, SL no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL.LECTUAL

Aquesta web és propietat de RESTAURACIÓN SLAC, SL. Els drets de Propietat Intel lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o dominada de RESTAURACIÓN SLAC, SL, són propietat exclusiva d'aquesta, llevat que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per RESTAURACINÓ SLAC, SL, per les seves societats filials i / o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de RESTAURACIÓN SLAC, SL. L' ús que l'usuari pugui dur a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de RESTAURACIÓN SLAC, SL

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.